ഞാൻ

മഴ നനഞ്ഞു നനഞ്ഞ്

മടുത്തപ്പോ

മഴയെ ഞാനൊരു കുടയാക്കി.

വാക്കുകള്‍ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ്

തളര്‍ന്നപ്പോ

അതിനെ ഞാനൊരു വരയാക്കി.

അവന്‍ വളര്‍ന്നു വളര്‍ന്ന്

നിറഞ്ഞപ്പോ

എന്നെ ഞാനൊരു നിഴലാക്കി.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top