നാടുകടത്തപ്പെട്ടവര്‍

എഴുതുന്നവരെല്ലാം

നാടു കടത്തപ്പെട്ടവര്‍.

എന്നെയും നാടു കടത്തിയിരുന്നേല്‍,

എനിക്കുമെഴുതാമായിരുന്നു

എന്നെക്കുറിച്ചും നാട്ടുകാരെക്കുറിച്ചും 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top